header image
 

O nás

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Měcholupy:

 •  Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna (dále jen DDŠ), se nachází v Měcholupech, malé obci, vzdálené asi 8 km od Klatov.  Historie tohoto zařízení je bohatá, protože pod různými názvy existuje více než 40 let. Jsme státní školské zařízení, řízené přímo Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR.
 •  Děti jsou k nám umisťovány pouze na základě soudem nařízené ústavní nebo uložené ochranné výchovy. DDŠ zabezpečuje dětem vzdělávání v základní škole, kde se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Měcholupy 2. V naší základní škole se dětem individuálně věnujeme a podle jejich schopností a možností se tak mohou vzdělávat podle různých vzdělávacích programů.  Zařízení je v nepřetržitém provozu a poskytuje dětem plné přímé zaopatření, včetně ošacení, školních potřeb, kapesného, pravidelné zdravotní péče atd., jak to ukládá zákon č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 •  Po ukončení povinné školní docházky mají děti několik možností, jak pokračovat ve svém životě. Při zmírnění výchovných obtíží a narovnání situace v rodině doporučujeme soudu zrušit ústavní výchovu. Pokud to není možné, navrhujeme zařadit dítě do běžného dětského domova co nejblíž bydlišti dítěte, kde je volnější režim, než u nás. Při setrvávání výchovných problémů odchází děti,  dle jejich výběru, do jiných výchovných ústavů pro mládež, kde pokračují ve své přípravě na budoucí povolání. Pro velký zájem ze strany dětí jsme se rozhodli i k další variantě a tou je setrvání dítěte v našem zařízení do doby, než se postaví na vlastní nohy.
 •  V naší každodenní práci se snažíme o co nejkvalitnější resocializační práci s dětmi. Projevuje se ve skoro nulové útěkovosti z našeho zařízení, v minimálním počtu rizikových forem chování a umožňuje nám navracet děti zpět do tzv. normálního života. Za úspěch považujeme zejména to, že si děti vedou v novém prostředí většinou dobře a nemají problémy se zákonem. I když výjimka potvrzuje pravidlo a ne vždy se všechno podaří.
 •  Kapacita našeho DDŠ je 32 dětí, ubytováni jsou u nás dívky i chlapci. V areálu máme budovu školy se 4 třídami a jednou odbornou počítačovou učebnou s připojením na internet. Třídy jsou vybaveny moderním ergonomickým nábytkem a každá ze tříd má jiné zaměření. Máme třídu zaměřenou na přírodu a environmentální vzdělávání, v další je specializace na cizí jazyky (u nás anglický jazyk a německý jazyk). V jedné ze tříd převažuje hudební výchova a moderní technologie a v poslední třídě je kladen důraz na vzdělávání pro děti s mentálním postižením. V celém areálu je dětem volně přístupné Wi-Fi připojení.
 •  Budovu internátu tvoří 4 rodinné skupiny. Dívky obývají 3. a 5. rodinnou skupinu, chlapci 1. a 2. rodinnou skupinu. Každá skupina je pro 8 dětí.  Součástí takovéto skupiny jsou tři pokoje (ložnice), obývací pokoj, koupelna s toaletou a kuchyňka pro vychovatele. Veškeré vybavení rodinné skupiny je na velmi pěkné úrovni a má v mezích možností nahrazovat dětem bydlení v rodině. Většina dětí totiž vlastní rodinu nemá nebo jejich rodina nefunguje tak, jak má.  O děti se starají ve škole učitelé, mimo školu (na internátě) vychovatelé a v noci asistenti pedagoga.  V roce 2004 proběhla modernizace a přístavba školní jídelny a přilehlých prostor, v roce 2006 byla dokončena přístavba jedné budovy internátu, ve které je kromě další rodinné skupiny i společenská místnost, kde je možnost využití domácího kina, videa atp.
 •  Dětem je nabízena celá řada mimoškolní výchovné činnosti. Jsou organizovány a začleněny do výchovně vzdělávací činnosti na internátě a koncipovány jako společné akce celého zařízení nebo prostřednictvím jednotlivých rodinných skupin. Počítače, televizní hry, kameru, digitální fotoaparát, videa, DVD a jinou audiovizuální techniku využívají děti v mimoškolních aktivitách ve škole i na internátu. Součástí areálu je zmodernizovaná cvičná kuchyňka, výtvarná a pracovní dílna, fotbálek a stůl na stolní tenis a další dva venkovní stoly na stolní tenis, posezení s venkovním roštem a ohništěm a také venkovní bazén. Domov má k dispozici vlastní tělocvičnu, posilovnu a místnost se stolním tenisem a fotbálkem, vlastní travnaté hřiště na malou kopanou a další víceúčelové hřiště.
 •   Ve volnočasových aktivitách se zaměřujeme na výtvarnou činnost, na hudbu, kulturu (literárně dramatický kroužek, pravidelné návštěvy divadla a kina) a především sport (pracujeme již řadu let na projektu Sportující domov), navštěvujeme spoustu sportovních událostí od reprezentačních akcí až po soutěže regionální a místní.  Využíváme i nabídky a možnosti kroužků v Domově dětí v Klatovech, do kterých se děti podle svých zájmů rádi zapojují. Zúčastňujeme se mnoha sportovních a kulturních soutěží s vynikajícími výsledky.
 •   Našim dětem poskytujeme kvalitní vyžití i o prázdninách. Nejčastěji využíváme blízké Šumavy, kde se převážně věnujeme turistice a cykloturistice (v létě) a běžeckému lyžování (v zimě). S dětmi navštěvujeme kryté bazény v Klatovech, Horažďovicích a aquapark ve Kdyni.  Dále děti navštěvují westernový ranč v Podolí na Šumavě, pravidelně jezdíme bruslit a hrát hokej i na zimní stadion do Klatov. Zúčastňujeme se mnoha sportovních soutěží s vynikajícími výsledky.
 •  Součástí výchovy našich dětí jsou kromě společných aktivit i volné vycházky, na které mají dle zákona nárok. Děti si u nás volnou vycházku musí zasloužit, jsou denně hodnocené učiteli i svým skupinovým vychovatelem. Na volnou vycházku chodí odděleně, dívky a chlapci zvlášť. Ve všední den mohou jít odpoledne maximálně na hodinu, o víkendu či prázdninách se jim dle chování vycházka úměrně prodlouží. Možné jsou také samostatné vycházky do Klatov.
 •  Naším dlouhodobým cílem je snaha o co nejpříjemnější prostředí domácího (rodinného) typu. Chceme a také se snažíme být pro naše děti více domovem než ústavem.